ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของ Leadbetter Golf Academy 

 1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
 2. ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนโดยใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตก่อนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนหรือแพคเกจ
 3. Leadbetter Golf Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและบริการที่นำเสนอ
 4. Leadbetter Golf Academy สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขสมาชิกภาพราคาเรียนและ / หรือราคาแพคเกจและข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา
 5. เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไปต้องอยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
 6. ลูกค้าทุกคนรับรู้และยอมรับว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ Leadbetter Golf Academy โดยมีความเสี่ยงเอง Leadbetter Golf Academy ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินด้วยเหตุผลอื่นใด
 7. Leadbetter Golf Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหรือย้ายศูนย์ตาม แต่ดุลยพินิจของตน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว Leadbetter Golf Academy อาจพิจารณาค่าชดเชยตามที่เห็นสมควร
 8. ในกรณีที่ธุรกิจหยุดชะงักหรือยุติการดำเนินงาน Leadbetter Golf Academy จะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่ค้างอยู่ใด ๆ
 9. Leadbetter Golf Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว Leadbetter Golf Academy จะให้การคืนเงินแก่สมาชิกที่มีสิทธิ์ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ที่มีผลบังคับใช้
 10. Leadbetter Golf Academy อาจอนุญาตให้สมาชิกขยายระยะเวลาการเรียนและการเป็นสมาชิกเนื่องจากเหตุผลด้านการแพทย์ด้วยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของแพทย์ ระยะเวลาการขยายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Leadbetter Golf Academy แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาการต่ออายุต้องไม่เกิน 3 เดือนต่อสัญญา
 11. การใช้สถานที่ของ Leadbetter Golf Academy อาจถูกระงับไปให้กับสมาชิกในกรณีที่มีพฤติกรรมก่อกวนซ้ำ ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายต่อสมาชิกคนอื่น ๆ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิก
 12. สมาชิกอาจต้องรับผิดในความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กอล์ฟของ Leadbetter Golf Academy หากสมาชิกเกิดความเสียหายขึ้น
 13. เสื้อผ้าที่เหมาะสมต้องสวมใส่ที่ Leadbetter Golf Academy ตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ใช้เสื้อแขนกุดเสื้อกั๊กรองเท้าที่ไม่แข็งแรงรองเท้าโลหะแท่งหรือของอื่น ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมโดยการบริหารของ Leadbetter Golf Academy
 14. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้นำผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟออกไปให้คำแนะนำโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Leadbetter Golf Academy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการสำหรับสมาชิก:

 1. ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับการสมัครสมาชิกเท่านั้น
 2. การเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อและไม่สามารถต่ออายุได้
 3. การเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้, ไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้และไม่สามารถคืนเงินได้

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานตามกฎการจองที่ใช้บังคับในเวลานั้น (กฎการจองปัจจุบันจะประกาศไว้ที่ www.xcitegolf.com และมีให้ที่ Leadbetter Golf Academy Centre

 1. สมาชิกทุกคนต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ
 2. สมาชิกสามารถขอรับบัตรทดแทนได้หากบัตรสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมย อาจมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการเปลี่ยนบัตรสมาชิกที่หายไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของโปรแกรมเรียน:

 1. บทเรียนมีผลต่อระยะเวลาที่ระบุไว้ในบทเรียนการฝึกปฏิบัติหรือการเป็นสมาชิกและไม่สามารถขยายเวลาหรือต่ออายุได้ทุกกรณี
 2. บทเรียนไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้, ไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้และไม่สามารถคืนเงินได้
 3. สามารถจองบทเรียนได้เฉพาะกับสมาชิกที่ถูกต้องเท่านั้น
 4. การยกเลิกการจองต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการนัดหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดชั่วโมงอัตโนมัติ
 5. สมาชิกที่มาถึงล่าช้าสำหรับบทเรียนจะได้รับเฉพาะเวลาที่จองไว้เท่านั้น
 6. หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กสำหรับเด็กที่มีอายุไม่ถึงวันเกิดปีที่ 14 ในวันที่ซื้อแพคเกจ รุ่นจูเนียร์เป็นนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป
 7. ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้รับการแต่งตั้งใหม่ไปยังสถานที่อื่นหรือไม่ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท อีกต่อไป บริษัท จะมอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายใหม่ให้แก่สมาชิก / นักศึกษา
 8. ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถนัดหมายได้เนื่องจากเหตุจำเป็น Leadbetter Golf Academy อาจเสนอทางเลือกให้กับครูหรือกำหนดตารางเรียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรออกรอบที่สนามกอล์ฟ:

 1. การออกรอบจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่ระบุไว้และไม่สามารถขยายได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม
 2. สำหรับหลักสูตรออกรอบ อาจถูกจองเป็นชั่วโมงเรียนส่วนตัวหรือแพคเกจบทเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแปลงชั่วโมงเรียนไปเป็นบทเรียนการเล่น
 3. การยกเลิกการจองต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันเปิดภาคเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดชั่วโมงอัตโนมัติ
 4. สมาชิกที่มาถึงล่าช้าในการเข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับเฉพาะเวลาที่จองไว้เท่านั้น
 5. การยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการนัดหมายเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
 6. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่า กรันฟรี ค่าธรรมเนียม และแคดดี้สำหรับนักเรียน และอาจารย์ผู้สอน ถ้ามีนักเรียนมากกว่า 1 คน ค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ผู้สอนนี้จะถูกแบ่งเท่า ๆ กัน